Disable Preloader

O nama

Lokacija zahvata Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica (RCGO Piškornica) nalazi se na udaljenosti od otprilike 1 km od najbližeg naselja Pustakovec, a 8 km sjeverno od centra grada Koprivnice, u općini Koprivnički Ivanec, županija Koprivničko – križevačka.

RCGO Piškornica ima za cilj služiti potrebama za gospodarenje miješanim komunalnim otpadom Koprivničko-križevačke. Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije (500.000 stanovnika u 110 općina i gradova).

Glavni elementi projekta će uvesti poboljšanja i nadogradnju infrastrukture za obradu miješanog komunalnog otpada te će doprinijeti postizanju ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje te smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima.

Osim projektiranja i izgradnje RCGO Piškornica na području Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji, projekt uključuje i izgradnju 2 pretovarne stanice Varaždin i Zabok.

U svrhu osiguranja financijskih sredstava 08.10.2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.20.0001). Prema Ugovoru ukupna vrijednost projekta iznosi 519.365.324,90 kn, ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 448.230.229,30 kn, dok ukupno dodijeljena bespovratna sredstva iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 313.749.954,75 kn (69,9975 %), sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 89.646.045,86 kn (20,0025%) te preostali iznos od 44.834.228,69 kn (10%) financiraju osnivači društva.

Svrha Projekta RCGO Piškornica je usklađivanje sa Direktivom 99/31/EC i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (114/15, 103/18), a time i doprinos ispunjavanju uvjeta iz Pristupnog ugovora EU i RH vezanih uz smanjenje količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt je u skladu, odnosno proizlazi iz sljedećih dokumenta/akata:

 • Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) ciljevima 2. Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i 3. Smanjivanje rizika od otpada, te smjernicama, iz točke 4.2.1. Komunalni otpad, o potrebi osiguranja građevina za gospodarenje otpadom, konkretno CGO-a sa svrhom obrade otpada i smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta
 • Plana gospodarenja otpadom (PGO) RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), Mjera 1.4.5 – Izgradnja centara za gospodarenje otpadom
 • Odluke Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017.-2022. od 25. svibnja 2017.
 • Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje od 2014.-2020. godine, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta koji u opisu aktivnosti Specifičnog cilja 6i1 navodi izgradnju nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući CGO-e
 • Lokalnom prostorno-planskom dokumentacijom.

 • Opis tehnološkog rješenja

  RCGO Piškornica služi organiziranom i gospodarski usmjerenom načinu zbrinjavanja otpada sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Otpad će se na području Županija (Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka) u buduće prikupljati odvojeno po vrstama od proizvođača otpada (tzv. primarna selekcija otpada) i to od razine lokalnih sabirališta, uspostavljenih po naseljima ili skupinama naselja, preko pretovarnih stanica do RCGO Piškornica.

  Odabrani sustav gospodarenja otpadom uključuje sljedeće:
  • Prikupljanje otpada koje uključuje:
  - Ostatni miješani komunalni otpad
  - Ostatak nakon sortiranja
  - Glomazni otpad
  - Prethodno obrađeni neopasni proizvodni otpad

  • Transport otpada uključuje prikupljanje otpada direktno na RCGO Piškornica ili uz primjenu pretovarnih stanica PS Zabok (Gubaševo) i PS Varaždin (Poljana Biškupečka)

  • Obrada otpada i zbrinjavanje koji uključuju:
  - Mehaničko-biološku obradu otpada uz izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji se odlaže na odlagalište za neopasan otpad,
  - Odlagalište neopasnog otpada, Potkategorije 2 za konačno zbrinjavanje ostataka iz MBO, PSK i prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog otpada. Odlagalište će biti implementirano u skladu sa zahtjevima Direktive 99/31/EC i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (114/15, 103/18).

  • Obrada građevnog otpada uključuje:
  - Mehaničku obradu građevnog otpada,
  - Odlagalište inertnog otpada za konačno zbrinjavanje ostataka iz obrade građevnog otpada. Odlagalište će biti implementirano u skladu sa zahtjevima Direktive 99/31/EC i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (114/15, 103/18).

  RCGO Piškornica će biti dimenzioniran za obradu do 100.000 tona miješanog komunalnog otpada godišnje.

  Glavne tehnološke jedinice/procesi u RCGO Piškornica obuhvaćaju:
  - Hala za mehaničko-biološku obradu otpada
  - Boksovi za biosušenje otpada
  - Hala za dozrijevanje biootpada
  - Spremište reciklabilnog otpada
  - Odlagalište inertnog otpada
  - Odlagalište neopasnog otpada
  - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
  - Prostor za prikupljanje i obradu građevinskog otpada
  - Boksovi za skladištenje recikliranog agregata
  - Prostor za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina
  - Biofilteri

  Osim navedenih izgradit će se i:
  - upravna i servisna zgrada,
  - infrastrukturne i ostale površine, objekti i uređaji.

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje