Potpisan Zapisnik o uvođenju u posao izvođača radova na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji RCGO Piškornica - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Zapisnik o uvođenju u posao izvođača radova na projektiranju i izvođenju radova na izgradnji RCGO Piškornica potpisali su u ponedjeljak, 3. srpnja 2023. godine, u prostorima HGK – Županijske komore Koprivnica, u Koprivnici, direktor RCGO Piškornica Mladen Ružman i predstavnik izvođača, zajednice ponuditelja KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje d.d. Krško u Sloveniji i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o. iz Zagreba g. Miljenko Muha . Stručni nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica provodit će tvrtka GEOKON-Zagreb d.d., a ugovorena vrijednost tih radova je 1.259.539,00 eura bez PDV-a. Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica obavljat će Maxicon d.o.o. iz Zagreba i Extructa d.o.o. iz Zagreba, a ugovorena vrijednost radova je 781.737,34 eura


Prva je to faza u projektu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, vrijednog 88.910.270,74 eura, dok će ukupna vrijednost projekta koja obuhvaća i izgradnju pretovarnih stanica, nabavu mobilne opreme, nadzor nad izgradnjom RCGO Piškornica, i dr., nakon revizije studije izvedivosti, uz implementaciju novih cijena u građevinskom sektoru, opreme i radne snage, iznositi oko 120 milijuna eura. Prihvatljivi troškovi projekta sufinancirani su EU i nacionalnim sredstvima, udio EU sredstava iznosi do 69,9975%, udio nacionalnih sredstava (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) do 20,0025%, dok je 10% sredstava osigurano iz vlastitih izvora. 


Budući RCGO gradit će se na području Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji, a njegovom uspostavom, modernizirat će se sustav gospodarenja otpadom, odnosno uspostaviti cjeloviti i integrirani sustav gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske: Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije za dobrobit 500 tisuća stanovnika u 110 općina i gradova. 


Projekt uključuje i izgradnju dvije pretovarne stanica Varaždin i Zabok, a stanice će biti namijenjene za pretovar miješanog komunalnog otpada i ostataka nakon sortiranja, kako bi se racionalizirao transport na RCGO Piškornica. 


Trajanje projektiranja i izgradnje RCGO Piškornica je 44 mjeseca, od dana uvođenja u posao. 


RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tehnologija obrade otpada u RCGO Piškornica bit će mehaničko-biološka obrada, uz izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji se odlaže na odlagalište za neopasan otpad. 


U RCGO Piškornica će se provoditi:


Biološka i mehanička obrada miješanog komunalnog otpada,


Sortiranje odvojeno skupljenog otpada,


Priprema otpada za recikliranje,


Priprema otpada za energetsku oporabu i 


Završno odlaganje inertiziranog otpada i


Obrada i odlaganje građevnog otpada.


Glavne tehnološke jedinice/procesi u RCGO Piškornica su:


Hala za mehaničko-biološku obradu otpada,


Boksovi za biosušenje otpada,


Hala za dozrijevanje biootpada,


Spremište reciklabilnog otpada,


Odlagalište inertnog otpada,


Odlagalište neopasnog otpada,


Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda,


Prostor za prikupljanje i obradu građevinskog otpada,


Boksovi za skladištenje recikliranog agregata,


Prostor za prikupljanje i iskorištavanje odlagališnog plina i


Biofilteri


Osim navedenog izgradit će se i:


upravna i servisna zgrada i


infrastrukturne i ostale površine, objekti i uređaji.


 Za zahvat izgradnje RCGO Piškornica proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata na kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša, od kojih su najvažnije dvostruki temeljni brtveni sustav (sa sustavom za kontrolu oštećenja), uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nakon kojeg će se pročišćene vode odvoditi do uređaja grada Koprivnice gdje će se još jednom pročistiti prije ispuštanja, sustav za otprašivanje i uklanjanje neugodnih mirisa, sustav za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, hidrantska mreža i stabilni sustav za gašenje požara s vatrodojavnom centralom te stanica za praćenje kvalitete zraka. Uvođenjem naprednih mjera zaštite okoliša i ljudskog zdravlja smanjit će se, u odnosu na dosadašnji sustav zbrinjavanja (odlaganja) otpada, emisije stakleničkih plinova (poglavito metana) u ekvivalentu od oko 35.000 t CO2 te oko 46.000 t ukoliko se recikliraju svi materijali koji će biti oporabljeni. 


Izgradnjom RCGO Piškornica  postići će se usklađivanje s EU Direktivama i nacionalnim ciljevima, vezanih uz odlaganje otpada, odnosno doprinijet će se postizanju ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje te smanjenju količine otpada odloženog na odlagalištima.


Više o projektu RCGO Piškornica nalazi se na: www.rcgo-piskornica.hr


 


Press release_uvođenje u posao_3.7.2023.


Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje