POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RCGO PIŠKORNICA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

[Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.20.0001]


U prostorijama Koprivničko-križevačke županije danas je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica.


Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za financiranje RCGO Piškornica u iznosu od 313.749.954,75 kuna stvoreni su preduvjeti za realizaciju ovog projekta.


Ugovor su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske - Piškornica d.o.o. Mladen Ružman.


Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 448.230.229,30 kuna kuna.


U sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta pored Europske unije koja osigurava 69,9975 % iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta, sudjelovat će i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (20.0025 %) te suvlasnici tvrtke Piškornica d.o.o. (10 %), Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te općina Koprivnički Ivanec na čijem području je planirana izgradnja RCGO Piškornica.


Prihvatljivi troškovi su izravno vezani uz uspostavu dijela cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županija sjeverozapadne Hrvatske koje su, kako je to navedeno, i osnivači tvrtke.


Ugovorom su utvrđene ključne točke projekta a to su: 1. Projektiranje i izgradnja RCGO Piškornica

 2. Nabava mobilne opreme

 3. Nadzor nad radovima na izgradnji RCGO Piškornica

 4. Nadzor nad radovima – 2 Pretovarne stanice

 5. Izgradnja 2 Pretovarne stanice (Zabok, Varaždin)

 6. Upravljanje projektom

 7. Promidžba i vidljivost


 Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice, zajedno sa svim prethodnim aktivnostima na postizanju zadanih ciljeva odvajanja otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine, omogućit će uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske.


Dakle, RCGO Piškornica nije zaseban infrastrukturni objekt, već je dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a na njegovu funkcionalnost i uspješnost utjecat će čimbenici koji su u hijerarhiji gospodarenja otpadom prije njega – građani, JLS-ovi i komunalna društva ali i razvijenost infrastrukture za materijalnu i energetsku oporabu produkata Centra, kao što je gorivo iz otpada koje je obnovljivi izvor energije.


RCGO Piškornica odgovoran je za provedbu zadnja 3 stupnja reda prvenstva u gospodarenju otpadom, a ključne aktivnosti koje će izvršavati su: • Priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja,

 • priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora,

 • obrada otpada prije odlaganja i

 • smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.


Biološkom obradom i stabilizacijom biootpada odvojenog iz miješanog komunalnog otpada smanjit će se: negativan utjecaj razgradnje biootpada na okoliš u odnosu na klasično odlaganje otpada, emisija ugljikovog dioksida (CO2) za 32.500 t/god te potencijal proizvodnje metana (CH4), koji ima i do 28 puta veći potencijal globalnog zatopljenja od CO2, za 90%.


Tehnologija obrade otpada projektirana je kao kombinacija mehaničko – biološke obrade (MBO) kojom će se otpad najprije stabilizirati biosušenjem, a zatim dozrijevanjem biootpada u aerobnim uvjetima gotovo u potpunosti stabilizirati, a mogući štetni utjecaji istog, prije odlaganja, svest će se unutar dopuštenih i propisanih graničnih vrijednosti.


Ukupni kapacitet MBO postrojenja planiran je na 99.877 t godišnje, od čega 70.602 t/god za miješani komunalni otpad, 28.671 t/god za ostatke nakon sortiranja i 604 t/god za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11.074 t godišnje.


Posebna pozornost prilikom projektiranja posvećena je zaštiti okoliša i zdravlja ljudi te će se iz tog razloga svi postupci obrade otpada vršiti u zatvorenim halama iz kojih će se onečišćeni zrak prije ispuštanja pročišćavati na vrećastim filterima, ispiračima zraka i biofilterima. Osim toga, bit će onemogućen bilo kakav kontakt otpadnih voda s okolišem na način da će sve površine unutar Centra biti izgrađene kao vodonepropusne, sve otpadne vode pročišćavat će se na vlastitom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) nakon čega će se ispuštati u sustav javne odvodnje kojim će se odvoditi do UPOV-a grada Koprivnice gdje će se još jednom pročistiti te će se na planiranom odlagalištu neopasnog (stabiliziranog) otpada izgraditi najsuvremeniji donji brtveni sustav u koji će se ugraditi kontrola vodonepropusnosti geomembrane.


Projekt je odobren od strane JASPERS konzultanata, tehničko – tehnološki je usklađen s EU direktivama i najboljom raspoloživom tehnikom i praksom zaštite okoliša te će se provedbom istog omogućiti dostizanje ciljeva novog paketa direktiva EU o kružnom gospodarstvu.


Izgradnjom RCGO-a osigurat će se 85 novih radnih mjesta, a komunalna naknada općini Koprivnički Ivanec sa sadašnjih 1.740.000,00 kn povećat će se na iznos od cca 7,5 milijuna kn godišnje.


Provedba ovog projekta doprinijeti će ispunjenju strateških i planskih ciljeva Republike Hrvatskeispunjenju obveza Republike Hrvatske proizašlih iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom te ostvarenju jednog od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenje otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske.


                                                                              

Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje