Tokovi otpada unutar RCGO i regije SZHU sustavu gospodarenja otpadom 4 županije SZ Hrvatske komunalni otpad će se prikupljati na dva načina.

Prvi sustav zasnovan je na principu odvojenog prikupljanja (reciklažna dvorišta i zeleni otoci) te kroz provedbu posebnih propisa za određene kategorije otpada (ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, gume, itd.). Nakon odvajanja korisnog otpada, prikupljeni otpad prevozi se do pretovarne stanice.

Iz pretovarne stanice prikupljeni otpad se posebno uređenim vozilima prevozi do centra za gospodarenje otpadom. U RCGO će dolaziti samo odvojeno prikupljeni otpad iz JLS koje su smještene u blizini RCGO Piškornica.

U RCGO će se odvijati:

postheadericon prihvat i obrada, te odlaganje biološki obrađene frakcije komunalnog otpada,

postheadericon prihvat i odlaganje prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog otpada,

postheadericon prihvat, obrada i privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada koji se može ponovno uporabiti i reciklirati,

postheadericon privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstva,

postheadericon obrada građevinskog otpada sa ciljem oporabe unutar Centra i šire

RCGO se sastoji od slijedećih cjelina: ulazna zona, postrojenje za obradu otpada, zona za privremeno skladištenje, zona za odlaganje otpada, zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda, sustavi za iskorištavanje i obradu plina te infrastruktura unutar RCGO-a.

Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata, ulazni komunalni otpad doprema se kamionima do postrojenja za otpad i direktno kroz vrata hale istovaruje u jamu za prihvat otpada, što spriječava doticaj otpada sa okolinom. Rolo vrata se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom (max 8 sekundi za kompletan ciklus) te se na taj način dodatno onemogućava eventualni izlazak neugodnih mirisa. Iznad samih vrata postavljeni su tzv. topovi vodene magle koji spriječavaju izlazak prašine i insekata u okolinu.

Otpad se dalje prerađuje u postrojenju za mehaničko-biološku obradu (MBO), gdje se biološkim procesima iz otpada izdvaja voda, a zatim se mehaničkom obradom odvajaju obnovljive sirovine koje odlaze na recikliranje. Osim toga izdvaja se i gorivo iz otpada (GIO) – Refuse Derived Fuel (RDF).

Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugrađuje sloj za rekultiviranje i ozelenjavanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom. Monitoring polja nastavlja se narednih 30 godina.

Slika: Shematski prikaz tokova otpada obuhvaćen uspostavom RCGO
NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI