Kontrolirano bioreaktorsko odlagališteJedna od postojećih definicija bioreaktorskog odlagališta glasi:

Bioreaktorsko odlagalište je odlagalište u kojem se dodavanjem neopasnog tekućeg otpada ili vode ubrzava razgradnja odloženog otpada i potiče stvaranje odlagališnog plina.

FAZE RADA BIOREAKTORSKOG ODLAGALIŠTA

faza punjenja ćelije bioreaktora
Punjenje ćelije (jedan od sektora bioreaktora) traje cca. 5 godina i za to vrijeme postavljaju se unutarnje mreže za kaptiranje (hvatanje) bioplina i cirkulaciju vode. Ćelija se zatvara uporedo s punjenjem i završava postavljanjem geo-membrane od PEHD.
faza započinjanja procesa
Masa odloženog bioprosušenog otpada aktivira se pomoću tehnološke vode tako da se dobije vlažnost barem 45%, koliko je potrebno da se započne biološki anaerobni fermentacijski proces uz optimalne kinetičke parametre.
faza kaptiranja bioplina
U svakoj ćeliji proizvede se bioplin koji se hvata pomoću mreža za kaptažu i šalje na sagorijevanje u motore koji proizvode električnu energiju. U ovoj fazi dolazi do smanjenja ukupne količine prisutnih organskih tvari, što se očituje u smanjenju mase bioreaktorskog odlagališta. Predviđa se postupan gubitak mase od ukupno 30%.
aerobna stabilizacija
U svrhu potpunog eliminiranja organskih ostataka i konačnog stabiliziranja odlagališta, provodi se aeracija dijela bioreaktorskog odlagališta na kojem je iscrpljen bioplin. Tim egzotermnim procesom omogućava se i dodatno uklanjanje vode koja se koristila prilikom proizvodnje bioplina, čime se procjenjuje dodatno smanjenje mase za daljnjih 2%.

OSNOVNI DIJELOVI BIOREAKTORSKOG ODLAGALIŠTA

Temeljni brtveni sloj
Priprema terena za postavljanje ovog sloja sastoji se od čišćenja i poravnavanja terena. Na tako pripremljen teren postavlja se donji brtveni sloj koji se sastoji od:

- izravnavajući sloj (u slučaju potrebe)
- 1 m gline
- Bentonitni tepih
- HDPE folija debljine 2,5 mm
- geotekstil
- drenažni sloj za procjedne vode debljine 50 cm
- geomreža

Na postavljenu geomrežu odlaže se otpad.

Sustav odvodnnje procjednih voda
Plohe bioreaktorskog odlagališta izvode se sa poprečnim i uzdužnim nagibom (3%). Drenažni sloj od šljunka unutar temeljnog brtvenog sloja, ima potrebna hidraulička svojstva za kvalitetnu odvodnju. U taj sloj postavlja se perforirana HDPE cijev promjera 315 mm. Obzirom da su plohe razgraničene unutarnjim razdjelnim nasipom, vode se odvode dvobrodno sa svake plohe zasebno. Oko cijelog odlagališta izgrađuje se vanjski obodni nasip. Procjedna voda odvodi se do bazena za prikupljanje procjednih voda.

Sustav odvodnje oborinskih voda
Odvodnja oborinskih voda izvodi se sustavom vodonepropusnih betonskih obodnih kanala koji se nalaze oko tijela odlagališta. Oborinska voda odvodi se iz kanala do spremnika za prikupljanje oborinskih voda, odakle se ispušta u kanal, ili koristi za različite potrebe Centra.

Sustav otplinjavanja
Sustav za otplinjavanje bioreaktorskih odlagališnih ploha čine vertikalni plinski bunari s cjevovodima koji su spojeni na postrojenje za iskorištavanje bioplina. Na vrhu bunara se postavljaju plinske glave za trajno otplinjavanje koje se povezuju spojnim plinovodom do postrojenja za iskorištavanje plina.

Sustav za dovod vode
Sustav za dovod vode u bioreaktorsko odlagalište sastoji se od dovodnog cjevovoda s horizontalnim i vertikalnim drenažnim cijevima. Horizontalne drenažne cijevi postavljaju se paralelno u sekcijama s odlaganjem biološki obrađene frakcije.

Pokrovni brtveni sloj
Nakon popunjavanja predviđenih gabarita jedne plohe bioreaktorskog odlagališta (modula), slijedi zatvaranje modula privremenim i trajnim pokrovnim brtvenim sustavom koji se sastoji od:

- izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala
- drenažnog sloja za plinove debljine min 30 cm
- 0,5 m gline
- Bentonitni tepih
- drenažnog sloja za vanjske oborinske vode debljine min 50 cm
- rekultivirajućeg završnog sloja debljine min 100 cm
- ozelenjavanje (trava + nisko raslinje + drveće)

Polaganju brtvenog sustava slijedi proces dodavanja vode i iskorištavanja plina koji tijekom vremena nastaje.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI