Disable Preloader

O nama

Linkovi

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05

 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06, 109/12

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

 • PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.
  Narodne novine NN 03/17

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08

 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
  Narodne novine 6/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Narodne novine 103/14

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
  Narodne novine 117/14

 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
  Narodne novine 117/14

 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
  Narodne novine 40/15

 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 50/15

 • Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15

 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  Narodne novine 88/15, 78/16, 116/16

 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
  Narodne novine 88/15, 102/18

 • Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15

 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
  Narodne novine 95/15
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
  Narodne novine 97/15

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 111/15

 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15, 103/18

  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
  Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 125/15, 90/16, 60/18, 72/18,

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 20/16

 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16

 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Narodne novine 75/16

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
  Narodne novine 3/17

  Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)
  Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)
  Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  Narodne novine 50/17

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 117/17

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
  Narodne novine 22/19

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu različitih načina postupanja s otpadom koji se međusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog upravljanja komunalnim otpadom, uz najmanje štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Sustav se temelji na redu prvenstva gospodarenja otpadom (hijerarhiji otpada): od sprječavanja nastanka otpada, pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja, drugih postupaka oporabe (npr. energetska oporaba) i zbrinjavanja otpada. Takav sustav gospodarenja otpadom je cirkularan (kružni), a temelji se na ideji da ono što je otpad jednom korisniku, postane sirovina drugom.
Krajnji cilj sustava cjelovitog gospodarenja otpadom je smanjiti količinu otpada koji će se trajno odložiti i učiniti ga inertnim kako bi što manje ugrožavao okoliš, klimu i ljudsko zdravlje.

U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom uvijek se polazi od sprječavanja nastanka otpada, no da bi se taj cilj ostvario, potrebno je da mi - građani, kao oni koji stvaraju komunalni otpad, prilikom svakodnevnog života počnemo razmišljati na ekološki prihvatljiv način te da stvari i resurse kojima se služimo počnemo koristi na način da ih što manje bacamo, a što više ponovno upotrebljavamo. Otpad vrlo često sadržava vrijedne sirovine koje se mogu vratiti u gospodarski sustav.

Primarna selekcija otpada temelji se na odvojenom sakupljanju iskoristivih otpadnih tvari i to na mjestu nastanka otpada omogućujući formiranje različitih tokova otpada što za posljedicu ima dugoročno kvalitetniju reciklažu. Dakle, primarno selektirati otpad znači prilikom njegovog nastanka (tj. u trenutku kada odlučimo nešto „baciti“) u zasebnu kantu odvojiti sve ono što se može ponovno iskoristiti, odnosno reciklirati - takve korisne komponente stavljaju se u jednu, a sve ono što se ne može reciklirati u drugu. Korisne sirovine odvojene na ovakav način ne idu na obradu u centar za gospodarenje otpadom, već ostaju jedinici lokalne samouprave. Obveza osiguravanja uvjeta i provedbe propisanih mjera primarne selekcije otpada je na gradovima i općinama.

Centar za gospodarenje otpadom je skup međusobno povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Otpad koji se ne može izdvojiti za reciklažu vozi se u CGO gdje se otpad mehaničko-biološkim postupkom obradi prije konačnog odlaganja na uređenom odlagalištu neopasnog otpada koji je ujedno i sastavni dio CGO. Obrada otpada znači da će otpad proći kroz jedan tehnološki postupak tijekom kojeg će se ukloniti ili barem smanjiti štetni utjecaj otpada na okoliš. Radi se dakle o postupku koji prethodi odlaganju otpada i koji omogućuje da otpad odložimo bez opasnosti za zdravlje ljudi, klimu ili okoliš.

Mehaničko-biološka obrada otpada je jedan od nekoliko dostupnih tehničkih postupaka obrade otpada. MBO tehnologija obuhvaća dva ključna procesa: Mehaničku (M) i Biološku (B) obradu otpada koji se međusobno kombiniraju. Cilj MBO otpada je reducirati količinu biorazgradivog otpada te omogućiti povrat korisnih sirovina iz otpada. Po završetku MBO, iz otpada u najvećoj mjeri nastaju korisni produkti kao što je kompost, gorivo iz otpada ili bioplin. Onaj dio otpada kojeg po završetku MBO procesa nije moguće iskoristi, odlaže se na uređenom odlagalištu u sklopu RCGO Piškornica. Važno je naglasiti da je taj „ostatak“ biostabiliziran te prikladan za odlaganje na način da ne proizvodi nepovoljne učinke na okoliš.

Primarna selekcija otpada je razdvajanje otpada na korisne i nekorisne komponente prije odlaganja. Ona u prvom redu donosi izravnu financijsku korist gradu odnosno općini u kojoj živimo (recikliramo). Pritom pridonosimo smanjenju količine otpada koji ide na obradu što znači da izravno utječemo na cijenu transporta otpada do CGO.

Republika Hrvatska preuzela je ulaskom u EU obvezu puštanja u rad CGO-a najkasnije do 31.12. 2018. godine.

Pretovarna stanica je građevina (postrojenje) za skladištenje, pripremu i pretovar otpada koji ide u CGO. Sav komunalni otpad iz četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (osim otpada koji se prilikom primarne selekcije odvoji za reciklažu), nakon uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, prevozit će se u na obradu u RCGO Piškornica. Uzevši u obzir udaljenosti od RCGO, kao i količine otpada, transport otpada nije jednostavan zadatak te će se sav otpad iz određenog područja prevoziti do pretovarne stanice gdje će se iskrcavati na pokretnu traku iz koje će se pretovarivati u velike tegljače sa poluprikolicom koji će ga potom prevoziti na obradu u RCGO. U regiji sjeverozapadne Hrvatske će biti uspostavljene 2 PS - Varaždin i Zabok.

Iako se možda na prvi pogled ovakvo postupanje sa otpadom čini prekompliciranim ili nepotrebnim, to zapravo nije tako. Naime, niti jedna komunalna tvrtka na svijetu nema toliki broj kamiona sakupljača otpada koji bi omogućio da se otpad redovito i nesmetano sakuplja na ulici, a potom u roku prevozi u CGO. Trošak slanja tolikog broja kamiona u CGO je iznimno visok te ga građani ne bi mogli financirati.

Vrlo je važno naglasiti da na obradu u RCGO Piškornica po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ide samo miješani komunalni otpad - odnosno otpad proizveden u kućanstvu i proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima ako je sličan po svojstvima.

Proces energetske oporabe otpada ili spaljivanje otpada nije zamišljen na Piškornici.

Pošaljite pitanje