Sekundarna mehanička obrada otpadaBioprosušene sitne frakcije i usitnjene krupne frakcije iz primarne mehaničke obrade spajaju se u jedan tok koji se dalje upućuje na sekundarnu mehaničku obradu (rafinaciju ). Odvajaju je različite frakcije, kao što su GIO-SRF, metali i biološki obrađena frakcija pogodna za proizvodnju bioplina, a koja sadrži i dio interne teške frakcije.

Sekundarnom rafinacijom komunalnog otpada poboljšavaju se svojstva za daljnju upotrebu, bilo kao sekundarne sirovine, alternativnog goriva iz otpada ili biološki obrađene frakcije pogodne za proizvodnju bioplina u kontroliranim bioreaktorskim odlagalištima.

Količina vlage u otpadu na ulazu u ovaj dio postrojenja za proizvodnju goriva iz otpada manja je od 20%. Sama linija sastoji se od niza tračnih transportera, sita i separatora. Ovako pripremljeno alternativno gorivo ima garantiranu kaloričnu vrijednost ( PCI ) od 16-18 MJ/kg. Može se kao sekundarno gorivo koristiti u industrijskim pećima, cementarama i sl. Gorivu komponentu ( GIO ) moguće je odmah odvoziti na konačno zbrinjavanje, ili u međuskladište u sklopu Centra.

U ovoj fazi obrade komunalnog otpada koriste se slijedeći uređaji i oprema:

Sito – sitni otpad ( prosjev ) se izdvaja radi izravnog odlaganja na bioreaktorskom odlagalištu.

Zračni separator – razdvaja težu frakciju od lake radi proizvodnje GIO-SRF i zaštite usitnjavača od nepogodnih materijala koji bi mogli ometati njegov rad ( podešavanjem zračnog separatora izravno se utječe na sadržaj, odnosno kvalitetu lake frakcije ) a samim tim na kvalitetu GIO-SRF.

Usitnjavanje GIO – GIO se usitnjava kako bi se postigla konačna veličina čestica između 20 i 100 mm ovisno o primjeni.

Separatori metala – kako bi se osigurala kvaliteta GIO i optimalna uporaba materijala, magnetski metali se odvajaju pomoću magneta dok se nemagnetski metali odvajaju pomoću „ Eddy current“ separatora, koji su smješteni na samoj GIO liniji.

Ostali separatori – unutar postrojenja za mehaničku rafinaciju, moguće je predvidjeti i ostale vrste separatora, kao što su npr. NIR sesparatori, namjenjeni izdvajanju plastičnih masa ( PVC ) iz obrađivanog otpada.

Kompaktiranje i skladištenje – ovisno o konačnoj destinaciji, GIO se može: (a) skladištiti u rastresitom stanju, (b) balirati, ili (c) direktno puniti u pres-kontejnere ili „ Walking floor“ kontejnere, u kojima će biti odvezen na krajnju destinaciju termičke obrade.

Konačan ostatak obrade, nakon primarne i sekundarne obrade ostaje trajno pohranjen na odlagalištu. Gorivo ( GIO ) frakcija vrlo visoke kvalitete odvozi se u energanu na otpad ( pogodan i za industriju cementa ili drugim energetsko intenzivnim industrijama ).

Druga frakcija pogodna za proizvodnju bioplina, sastoji se od manje anorganskih, nesagorivih materijala, a više od težih organskih materijala. Ova frakcija odlazi na sekundarnu obradu u kontrolirano bioreaktorsko odlagalište. Zbog niskog sadržaja vlage, biološki se ne razgrađuje na zraku u kraćem vremenskom periodu.

NATRAG

Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI