Disable Preloader

O nama

Sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007.do 2015. godine (NN 85/07) županije Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka, te Općina Koprivnički Ivanec osnovale su društvo „PIŠKORNICA“ d.o.o. radi provođenja Projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, na lokaciji Piškornica, u općini Koprivnički Ivanec.

Tvrtka „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (skraćeno „Piškornica“ d.o.o.) osnovana je 12. ožujka 2009. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva. Temeljni kapital društva je 2.840.000,00 kn, a razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu je:

Koprivničko-križevačka županija - 22,5%, Link

Krapinsko-zagorska županija - 22,5%, Link

Međimurska županija - 22,5%, Link

Varaždinska županija - 22,5%, Link

Općina Koprivnički Ivanec - 10% Link


OIB: 47917187348
MB: 2502283
MBS: 010073330
IBAN: HR45 2402006 1100946405

Skupština društva

Darko Koren, predsjednik – župan Koprivničko-križevačke županije
Željko Kolar, član – župan Krapinsko-zagorske županije
Matija Posavec, član – župan Međimurske županije
Radimir Čačić, član – župan Varaždinske županije
Mario Švegović, član - načelnik općine Koprivnički Ivanec

Nadzorni odbor

Marijan Štimac – predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Perhoč – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Alen Jančevec
Ivana Golubić Horvat
Darko Herak
Mihaela Juranić

Uprava

Mladen Ružman, direktor


RCGO „Piškornica“ je namijenjen za dobrobit 530.000 stanovnika u 110 općina i gradova, u 4 županije sjeverozapadne Hrvatske. Pobrinut ćemo se da primjenom najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša zbrinemo otpad te tako postignemo zakonski propisane ciljeve

smanjenje količina otpada koji nastaje

spriječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje

gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja

Sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10 i 31/11) predviđeno je uvođenje integralnog sustava gospodarenja otpadom, odnosno planira se izgradnja centara za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: CGO) na županijskoj/regionalnoj razini, kao najvažnijih infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom te sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta otpada na području Republike Hrvatske.

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine donijela Odluku o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom Republike Hrvatske. Vrijednost ukupnih troškova projekta procijenjena sukladno izrađenoj dokumentaciji iznosi oko 760 milijuna kuna.
Obrazloženje Odluke navodi: Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13), centar za gospodarenje otpadom je građevina od državnog značaja za Republiku Hrvatske. Primjenom najviših tehničko-tehnoloških dostignuća, a uvažavajući relevantne zakonodavne okvire, realizacija ovog projekta predstavlja značajan doprinos ispunjenju ciljeva u zaštiti okoliša, posebice sektora gospodarenja otpadom, čijem se ispunjavanju Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju sklopljenim sa Europskom unijom. Osim navedenog, izgradnjom RCGO Piškornica podići će se kvaliteta života građana i zaštita okoliša na području 4 županije, doprinijeti održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša, te ujedno stvoriti nova radna mjesta. Projekt RCGO Piškornica zadovoljava sve uvjete za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda EU.

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti (uz određena odstupanja) zahtjeve Direktive 1999/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sve CGO-e sagraditi i sva odlagališta sanirati do 31. prosinca 2018. godine.
U svrhu ispunjenja pregovaračkih stajališta vezanih uz Poglavlja 27 – Okoliš, te što efikasnijeg korištenja sredstava EU fondova i ispunjenja ciljeva iz strateških i planskih dokumenata RH u području gospodarenja otpadom postizanja, posebno s Direktivom o odlagalištima otpada, bilo je nužno ubrzati pripremu i izgradnju CGO-a te istovremeno provoditi sanacije i zatvaranje postojećih odlagališta, a s obzirom na značajna financijska sredstva potrebna za provedbu predmetnih projekata, planirana je i prijava istih za sufinanciranje sredstvima EU fondova.

Slijedom navedenog tvrtka Piškornica d.o.o. radi na ispunjenju svih potrebnih pretpostavki za podnošenje Europskoj komisiji projektne aplikacije za predmetni infrastrukturni projekt gospodarenja otpadom – izgradnje RCGO Piškornica, na temelju čijeg odobrenja se potpisuje sporazum između Vlade RH i EK, nakon kojeg projekt može početi s provedbom, a sve kako bi Republika Hrvatska u zadanom roku ispunila svoje obveze iz pregovaračkih stajališta vezanih uz navedeno poglavlje.

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu različitih načina postupanja s otpadom koji se međusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog upravljanja komunalnim otpadom, uz najmanje štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš. Sustav se temelji na redu prvenstva gospodarenja otpadom (hijerarhiji otpada): od sprječavanja nastanka otpada, pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja, drugih postupaka oporabe (npr. energetska oporaba) i zbrinjavanja otpada. Takav sustav gospodarenja otpadom je cirkularan (kružni), a temelji se na ideji da ono što je otpad jednom korisniku, postane sirovina drugom.
Krajnji cilj sustava cjelovitog gospodarenja otpadom je smanjiti količinu otpada koji će se trajno odložiti i učiniti ga inertnim kako bi što manje ugrožavao okoliš, klimu i ljudsko zdravlje.

U cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom uvijek se polazi od sprječavanja nastanka otpada, no da bi se taj cilj ostvario, potrebno je da mi - građani, kao oni koji stvaraju komunalni otpad, prilikom svakodnevnog života počnemo razmišljati na ekološki prihvatljiv način te da stvari i resurse kojima se služimo počnemo koristi na način da ih što manje bacamo, a što više ponovno upotrebljavamo. Otpad vrlo često sadržava vrijedne sirovine koje se mogu vratiti u gospodarski sustav.

Primarna selekcija otpada temelji se na odvojenom sakupljanju iskoristivih otpadnih tvari i to na mjestu nastanka otpada omogućujući formiranje različitih tokova otpada što za posljedicu ima dugoročno kvalitetniju reciklažu. Dakle, primarno selektirati otpad znači prilikom njegovog nastanka (tj. u trenutku kada odlučimo nešto „baciti“) u zasebnu kantu odvojiti sve ono što se može ponovno iskoristiti, odnosno reciklirati - takve korisne komponente stavljaju se u jednu, a sve ono što se ne može reciklirati u drugu. Korisne sirovine odvojene na ovakav način ne idu na obradu u centar za gospodarenje otpadom, već ostaju jedinici lokalne samouprave. Obveza osiguravanja uvjeta i provedbe propisanih mjera primarne selekcije otpada je na gradovima i općinama.

Centar za gospodarenje otpadom je skup međusobno povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Otpad koji se ne može izdvojiti za reciklažu vozi se u CGO gdje se otpad mehaničko-biološkim postupkom obradi prije konačnog odlaganja na uređenom odlagalištu neopasnog otpada koji je ujedno i sastavni dio CGO. Obrada otpada znači da će otpad proći kroz jedan tehnološki postupak tijekom kojeg će se ukloniti ili barem smanjiti štetni utjecaj otpada na okoliš. Radi se dakle o postupku koji prethodi odlaganju otpada i koji omogućuje da otpad odložimo bez opasnosti za zdravlje ljudi, klimu ili okoliš.

Mehaničko-biološka obrada otpada je jedan od nekoliko dostupnih tehničkih postupaka obrade otpada. MBO tehnologija obuhvaća dva ključna procesa: Mehaničku (M) i Biološku (B) obradu otpada koji se međusobno kombiniraju. Cilj MBO otpada je reducirati količinu biorazgradivog otpada te omogućiti povrat korisnih sirovina iz otpada. Po završetku MBO, iz otpada u najvećoj mjeri nastaju korisni produkti kao što je kompost, gorivo iz otpada ili bioplin. Onaj dio otpada kojeg po završetku MBO procesa nije moguće iskoristi, odlaže se na uređenom odlagalištu u sklopu RCGO Piškornica. Važno je naglasiti da je taj „ostatak“ biostabiliziran te prikladan za odlaganje na način da ne proizvodi nepovoljne učinke na okoliš.

Primarna selekcija otpada je razdvajanje otpada na korisne i nekorisne komponente prije odlaganja. Ona u prvom redu donosi izravnu financijsku korist gradu odnosno općini u kojoj živimo (recikliramo). Pritom pridonosimo smanjenju količine otpada koji ide na obradu što znači da izravno utječemo na cijenu transporta otpada do CGO.

Republika Hrvatska preuzela je ulaskom u EU obvezu puštanja u rad CGO-a najkasnije do 31.12. 2018. godine.

Pretovarna stanica je građevina (postrojenje) za skladištenje, pripremu i pretovar otpada koji ide u CGO. Sav komunalni otpad iz četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (osim otpada koji se prilikom primarne selekcije odvoji za reciklažu), nakon uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, prevozit će se u na obradu u RCGO Piškornica. Uzevši u obzir udaljenosti od RCGO, kao i količine otpada, transport otpada nije jednostavan zadatak te će se sav otpad iz određenog područja prevoziti do pretovarne stanice gdje će se iskrcavati na pokretnu traku iz koje će se pretovarivati u velike tegljače sa poluprikolicom koji će ga potom prevoziti na obradu u RCGO. U regiji sjeverozapadne Hrvatske će biti uspostavljene 2 PS - Varaždin i Zabok.

Iako se možda na prvi pogled ovakvo postupanje sa otpadom čini prekompliciranim ili nepotrebnim, to zapravo nije tako. Naime, niti jedna komunalna tvrtka na svijetu nema toliki broj kamiona sakupljača otpada koji bi omogućio da se otpad redovito i nesmetano sakuplja na ulici, a potom u roku prevozi u CGO. Trošak slanja tolikog broja kamiona u CGO je iznimno visok te ga građani ne bi mogli financirati.

Vrlo je važno naglasiti da na obradu u RCGO Piškornica po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ide samo miješani komunalni otpad - odnosno otpad proizveden u kućanstvu i proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima ako je sličan po svojstvima.

Proces energetske oporabe otpada ili spaljivanje otpada nije zamišljen na Piškornici.

Pošaljite pitanje